برنامه آموزشی مدرسه خارج تخصصی – دوره تابستان – سال تحصیلی 1400-1399

بسمه تعالی

برنامه آموزشی دوره تابستان 1400-1399

مدرسه خارج فقه های تخصصی

دروس اختصاصی

گروه عناوین درسیاساتیدواحدایام برگزاریساعت برگزاریتوضحیات
اقتصاد دوره اولاقتصاد مسائل ایران 2اساتید مدعو2متعاقبا اعلام میشود 
 بازار سرمایه اسلامیمعصومی نیا1یکشنبه11_13ادامه مباحث نیمسال 2
اقتصاد دوره دوم کلان اسلامیفراهانی2شنبه، دوشنبه، چهارشنبه7_9 
 پول و بانکمحقق نیا1پنجشنبه8_10ادامه مباحث نیمسال 2
اقتصاد دوره سوم اقتصاد کلان 1خطیبی2شنبه، دوشنبه7 _9 
اقتصاد خرد 1فیروزآبادی1پنج شنبه7/30_10/30ادامه مباحث نیمسال 2
حل تمرین اقتصاد خرد 1، کلان 1عبادی1یکشنبه، سه شنبه7_9 
معاملاتمسئولیت مدنی ضمان قهریصفائی 2شنبه، دوشنبه،  چهارشنبه مجازی _ آفلاین
فقه جزاءپلیس علمینجابت1متعاقبا اعلام میشود 
فقه واعظی2شنبه، دوشنبه ،چهارشنبه9_11 
فقه خانوادهتاریخ تحولات خانواده در ایران و جهانخراسانی2شنبه، دوشنبه،چهارشنبه10 _12  مجازی _ آنلاین
آشنایی با مسائل خانوادهاساتید مدعو1سه شنبه10_12 
فقه سیاسیاندیشه سیاسی اسلام 2امیدی2شنبه 7_11 
سه شنبه8_12 
تربیتقواعد فقه تربیتیمدنی2شنبه، دوشنبه،چهارشنبه7/30 _9 

دروس مشترک

ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت برگزاریگروههای شرکت کننده
1زبان انگلیسی 1راستی تبار2شنبه تا 4شنبه9/30_10/45جزاء، اقتصاد دوره دوم
2زبان انگلیسی 3راستی تبار2شنبه تا 4شنبه8_9/15فقه خانواده و معاملات
3زبان انگلیسی تخصصیراستی تبار2شنبه، سه شنبه ، چهارشنبه11_12/15فقه تربیت
4زبان انگلیسی تخصصیراستی تبار2یکشنبه، دوشنبه11_12/15فقه سیاسی