برنامه آموزشی مدرسه خارج تخصصی – دوره تابستان – سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بسمه تعالی

برنامه آموزشی دوره تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مدرسه خارج فقه های تخصصی

دروس اختصاصی

گروه عناوین درسیاساتیدواحدایام برگزاریساعت برگزاریتوضحیات
اقتصاد دوره اولاقتصاد مسائل ایران ۲اساتید مدعو۲متعاقبا اعلام میشود 
 بازار سرمایه اسلامیمعصومی نیا۱یکشنبه۱۱_۱۳ادامه مباحث نیمسال ۲
اقتصاد دوره دوم کلان اسلامیفراهانی۲شنبه، دوشنبه، چهارشنبه۷_۹ 
 پول و بانکمحقق نیا۱پنجشنبه۸_۱۰ادامه مباحث نیمسال ۲
اقتصاد دوره سوم اقتصاد کلان ۱خطیبی۲شنبه، دوشنبه۷ _۹ 
اقتصاد خرد ۱فیروزآبادی۱پنج شنبه۷/۳۰_۱۰/۳۰ادامه مباحث نیمسال ۲
حل تمرین اقتصاد خرد ۱، کلان ۱عبادی۱یکشنبه، سه شنبه۷_۹ 
معاملاتمسئولیت مدنی ضمان قهریصفائی ۲شنبه، دوشنبه،  چهارشنبه مجازی _ آفلاین
فقه جزاءپلیس علمینجابت۱متعاقبا اعلام میشود 
فقه واعظی۲شنبه، دوشنبه ،چهارشنبه۹_۱۱ 
فقه خانوادهتاریخ تحولات خانواده در ایران و جهانخراسانی۲شنبه، دوشنبه،چهارشنبه۱۰ _۱۲  مجازی _ آنلاین
آشنایی با مسائل خانوادهاساتید مدعو۱سه شنبه۱۰_۱۲ 
فقه سیاسیاندیشه سیاسی اسلام ۲امیدی۲شنبه ۷_۱۱ 
سه شنبه۸_۱۲ 
تربیتقواعد فقه تربیتیمدنی۲شنبه، دوشنبه،چهارشنبه۷/۳۰ _۹ 

دروس مشترک

ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت برگزاریگروههای شرکت کننده
۱زبان انگلیسی ۱راستی تبار۲شنبه تا ۴شنبه۹/۳۰_۱۰/۴۵جزاء، اقتصاد دوره دوم
۲زبان انگلیسی ۳راستی تبار۲شنبه تا ۴شنبه۸_۹/۱۵فقه خانواده و معاملات
۳زبان انگلیسی تخصصیراستی تبار۲شنبه، سه شنبه ، چهارشنبه۱۱_۱۲/۱۵فقه تربیت
۴زبان انگلیسی تخصصیراستی تبار۲یکشنبه، دوشنبه۱۱_۱۲/۱۵فقه سیاسی
پیمایش به بالا