برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال دوم – مدرسه خارج تخصصی – سال تحصیلی ۱۴۰۰ _ ۱۳۹۹

بسمه تعالی

برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ _ ۱۳۹۹


مدرسه خارج فقه های تخصصی

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره اول»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱اقتصاد بخش عمومی اسلامیمصباحی مقدمچهارشنبه ۱۹ خرداد۱۱
۲اقتصاد بازار سرمایه اسلامیمعصومی نیادوشنبه ۲۴ خرداد۱۷
 برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره دوم»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱اقتصاد توسعهحبیبیانتحویل پاسخ سولات تا ۲۵ خرداد 
۲نظامهای اقتصادیمعصومی نیا۶ تیرماه۱۷
۳پول و بانکمحقق نیایک هفته بعداز آخرین جلسه درسمتعاقبا اعلام می شود
 برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره سوم»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱ریاضی (۱)صفائی صادق۲۰ خرداد۱۱
۲اقتصاد خرد(۱) فیروزآبادییک هفته بعداز آخرین جلسه درس 
 برنامه گروه فقه الجزاء 
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱فقه کیفری تطبیقیحسینی گرگانی۲۳ خرداد۱۷
 برنامه گروه فقه معاملات
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱زبان انگلیسی (۲)راستی تبار تا روز ۱۹ خرداد ۰
۲حقوق اداریمشهدی۲۲ خرداد۱۷
۳حقوق مدنی پیشرفتهصفائی۲۵ خرداد۱۷
برنامه گروه فقه سیاسی
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱زبان انگلیسی (۳)راستی تبار تا روز ۱۹ خرداد ۰
۲اندیشه سیاسی غرب(۲)رضوانی۲۰ خرداد۱۱
۳اندیشه سیاسی اسلام (۱)وحیدی منش۲۳ خرداد۱۷
برنامه گروه فقه خانواده
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱زبان انگلیسی (۲)راستی تبار تا روز ۱۹ خرداد ۰
۲تاریخ خانواده در سه صده اولحاج امینی و اسماعیلی۲۰ خرداد۱۱
۳خانواده در نگاه اندیشمندان اسلامیدهقان۲۳ خرداد۱۷
برنامه گروه فقه تربیت
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
۱زبان انگلیسی (۳)راستی تبار تا روز ۱۹ خرداد ۰
۲نظام تعلیم و تربیت اسلامی (۱)موسویتحویل تحقیق کلاسی تا ۲۰ خرداد 
۳روانشناسی رشد (۲)طرقیتحویل تحقیق کلاسی تا ۲۵ خرداد 
پیمایش به بالا