برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال دوم – مدرسه خارج تخصصی – سال تحصیلی 1400 _ 1399

بسمه تعالی

برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 _ 1399


مدرسه خارج فقه های تخصصی

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره اول»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1اقتصاد بخش عمومی اسلامیمصباحی مقدمچهارشنبه 19 خرداد11
2اقتصاد بازار سرمایه اسلامیمعصومی نیادوشنبه 24 خرداد17
 برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره دوم»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1اقتصاد توسعهحبیبیانتحویل پاسخ سولات تا 25 خرداد 
2نظامهای اقتصادیمعصومی نیا6 تیرماه17
3پول و بانکمحقق نیایک هفته بعداز آخرین جلسه درسمتعاقبا اعلام می شود
 برنامه گروه فقه الاقتصاد «دوره سوم»
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1ریاضی (1)صفائی صادق20 خرداد11
2اقتصاد خرد(1) فیروزآبادییک هفته بعداز آخرین جلسه درس 
 برنامه گروه فقه الجزاء 
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1فقه کیفری تطبیقیحسینی گرگانی23 خرداد17
 برنامه گروه فقه معاملات
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1زبان انگلیسی (2)راستی تبار تا روز 19 خرداد 0
2حقوق اداریمشهدی22 خرداد17
3حقوق مدنی پیشرفتهصفائی25 خرداد17
برنامه گروه فقه سیاسی
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1زبان انگلیسی (3)راستی تبار تا روز 19 خرداد 0
2اندیشه سیاسی غرب(2)رضوانی20 خرداد11
3اندیشه سیاسی اسلام (1)وحیدی منش23 خرداد17
برنامه گروه فقه خانواده
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1زبان انگلیسی (2)راستی تبار تا روز 19 خرداد 0
2تاریخ خانواده در سه صده اولحاج امینی و اسماعیلی20 خرداد11
3خانواده در نگاه اندیشمندان اسلامیدهقان23 خرداد17
برنامه گروه فقه تربیت
ردیفعنوان امتحاناستادتاریخ برگزاریساعت 
1زبان انگلیسی (3)راستی تبار تا روز 19 خرداد 0
2نظام تعلیم و تربیت اسلامی (1)موسویتحویل تحقیق کلاسی تا 20 خرداد 
3روانشناسی رشد (2)طرقیتحویل تحقیق کلاسی تا 25 خرداد