برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال اول – مدرسه خارج تخصصی – سال تحصیلی 1401 _ 1400

بسمه تعالی

برنامه امتحانات دروس آکادمیک نیمسال اول سال تحصیلی 1401 _ 1400


مدرسه خارج فقه های تخصصی

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد  دوره اول
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1فقه مبانی بازار مالیعندلیبی2یکشنبه10
2مسائل موضوع شناسی بازار مالی(سمیناری) 
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره سوم
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1فقه العقودنجفی بستان5شنبه تا چهارشنبه10
2اقتصاد کلان دومعصومی نیا3شنبه15/30
3آمار (1) صفائی صادق2یکشنبه15/30
4فلسفه اقتصاد اسلامیمیرمعزی2دوشنبه 18
5حل تمرینعبادی2چهارشنبه16
6ادامه اقتصاد خرد 2فیروزآبادی2پنجشنبه8
برنامه گروه فقه سیاسی دوره اول
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام ساعت
1فقه حکومتمدرسی طباطبایی5شنبه تا چهارشنبه10
2حقوق بشرارسطا2شنبه16
3اصول نظریه های سیاست خارجیستوده2سه شنبه15/30
4نظریه های جدید علم سیاستامیدی2دوشنبه 15/30
برنامه گروه فقه الجزاء _ دوره اول
ردیفعنوان درساساتیدواحدایامساعت
1فقه (حلقه علمی)واعظی2شنبه11
2فقه (حلقه علمی)قائنی2یکشنبه11
3زبان انگلیسی(2)راستی تبار2سه شنبه 16
برنامه گروه فقه تربیت
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام ساعت
1خارج فقه تربیتمدنی5شنبه تا چهارشنبه10
2خارج فقه تربیت مقیمی3شنبه، دوشنبه، سه شنبه9
3مشاوره فقه مقیمی2یکشنبه15/30
4علم النفسعبودیت2سه شنبه14/30
5مدیریت آموزشی درودی2چهارشنبه15/30
6آمارو استنباط در علوم تربیتیطرقی 2د وشنبه 15/30
برنامه گروه فقه قانونگذاری
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1خارج فقه قانونگذاریمدرسی طباطبائی2یکشنبه و 4شنبه16
2فتوای معیارقائنی2پنجشنبه7
3مقدمه علم حقوقمحمدی2یکشنبه16
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره دوم
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1فقه(ضمان)امینی3شنبه و دوشنبه10
2زبان انگلیسی(2)راستی تبار2یکشنبه 17
3بخش عمومی (1)رضایی2دوشنبه16
4 پول و بانکداری اسلامیفیروزآبادی2پنجشنبه10
برنامه گروه فقه معاملات
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1فقه(ضمان)امینی3شنبه و دوشنبه10
2حقوق اشخاصپیلوار2شنبه(مجازی)16
3حقوق قراردادها 2صفائی2دوشنبه 16
4پول و بانکداری اسلامیفیروزآبادی2پنجشنبه10
برنامه گروه فقه سیاسی دوره دوم
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام ساعت
1فقه حکومتمدرسی طباطبایی5شنبه تا 4شنبه10
2فقه جهاد تعظیمی فر2پنجشنبه7 _ 10
3حقوق بشرارسطا2شنبه16
4اصول نظریه های سیاست خارجیستوده2سه شنبه15/30
5زبان انگلیسیراستی تبار2یکشنبه 17
برنامه گروه فقه الاجزاء _ دوره دوم
ردیفعنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1کلیات فقه جزاءواعظی5شنبه تا 4شنبه10
2حقوق جزای عمومی2پیوندی2یکشنبه14
3آئین دادرسی کیفری(2)رزاقی2یکشنبه16
4حقوق جزای اختصاصی 1آقا بابایی2دوشنبه15/30
5زبان انگلیسی(2)راستی تبار2سه شنبه 16
برنامه گروه فقه خانواده
 عنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1خارج فقه نکاحفاضل بابلی3شنبه و دوشنبه10
2کارگاه مسائل خانوادهاساتید مدعو2 
3زبان انگلیسیراستی تبار2چهارشنبه15
دروس مشترک
 عنوان درساساتیدواحدایام برگزاریساعت
1اصول(عام و خاص)واعظی5شنبه تا چهارشنبه9
2اصول(تعارض)نجفی بستان5شنبه تا چهارشنبه11
3اصول( قطع)باقری شاهرودی5شنبه تا چهارشنبه11
4مشاوره اصول استاد شهیدیبهرمن3یکشنبه و سه شنبه9