برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی

با استعانت از خداوند متعال برنامه آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدرسه خارج تخصصی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد  دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ فقه مبانی بازار مالی عندلیبی ۲ یکشنبه ۱۰
۲ مسائل موضوع شناسی بازار مالی(سمیناری)  
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره سوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ فقه العقود نجفی بستان ۵ شنبه تا چهارشنبه ۱۰
۲ اقتصاد کلان دو معصومی نیا ۳ شنبه ۱۵/۳۰
۳ آمار (۱)  صفائی صادق ۲ یکشنبه ۱۵/۳۰
۴ فلسفه اقتصاد اسلامی میرمعزی ۲ دوشنبه  ۱۸
۵ حل تمرین عبادی ۲ چهارشنبه ۱۶
۶ ادامه اقتصاد خرد ۲ فیروزآبادی ۲ پنجشنبه ۸
برنامه گروه فقه سیاسی دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
۱ فقه حکومت مدرسی طباطبایی ۵ شنبه تا چهارشنبه ۱۰
۲ حقوق بشر ارسطا ۲ شنبه ۱۶
۳ اصول نظریه های سیاست خارجی ستوده ۲ سه شنبه ۱۵/۳۰
۴ نظریه های جدید علم سیاست امیدی ۲ دوشنبه  ۱۵/۳۰
برنامه گروه فقه الجزاء _ دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام ساعت
۱ فقه (حلقه علمی) واعظی ۲ شنبه ۱۱
۲ فقه (حلقه علمی) قائنی ۲ یکشنبه ۱۱
۳ زبان انگلیسی(۲) راستی تبار ۲ سه شنبه  ۱۶
برنامه گروه فقه تربیت
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
۱ خارج فقه تربیت مدنی ۵ شنبه تا چهارشنبه ۱۰
۲ خارج فقه تربیت  مقیمی ۳ شنبه، دوشنبه، سه شنبه ۹
۳ مشاوره فقه  مقیمی ۲ یکشنبه ۱۵/۳۰
۴ علم النفس عبودیت ۲ سه شنبه ۱۴/۳۰
۵ مدیریت آموزشی  درودی ۲ چهارشنبه ۱۵/۳۰
۶ آمارو استنباط در علوم تربیتی طرقی  ۲ د وشنبه  ۱۵/۳۰
برنامه گروه فقه قانونگذاری
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه قانونگذاری مدرسی طباطبائی ۲ یکشنبه و ۴شنبه ۱۶
۲ فتوای معیار قائنی ۲ پنجشنبه ۷
۳ مقدمه علم حقوق محمدی ۲ یکشنبه ۱۶
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ فقه(ضمان) امینی ۳ شنبه و دوشنبه ۱۰
۲ زبان انگلیسی(۲) راستی تبار ۲ یکشنبه  ۱۷
۳ بخش عمومی (۱) رضایی ۲ دوشنبه ۱۶
۴  پول و بانکداری اسلامی فیروزآبادی ۲ پنجشنبه ۱۰
برنامه گروه فقه معاملات
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ فقه(ضمان) امینی ۳ شنبه و دوشنبه ۱۰
۲ حقوق اشخاص پیلوار ۲ شنبه(مجازی) ۱۶
۳ حقوق قراردادها ۲ صفائی ۲ دوشنبه  ۱۶
۴ پول و بانکداری اسلامی فیروزآبادی ۲ پنجشنبه ۱۰
برنامه گروه فقه سیاسی دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
۱ فقه حکومت مدرسی طباطبایی ۵ شنبه تا ۴شنبه ۱۰
۲ فقه جهاد  تعظیمی فر ۲ پنجشنبه ۷ _ ۱۰
۳ حقوق بشر ارسطا ۲ شنبه ۱۶
۴ اصول نظریه های سیاست خارجی ستوده ۲ سه شنبه ۱۵/۳۰
۵ زبان انگلیسی راستی تبار ۲ یکشنبه  ۱۷
برنامه گروه فقه الاجزاء _ دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ کلیات فقه جزاء واعظی ۵ شنبه تا ۴شنبه ۱۰
۲ حقوق جزای عمومی۲ پیوندی ۲ یکشنبه ۱۴
۳ آئین دادرسی کیفری(۲) رزاقی ۲ یکشنبه ۱۶
۴ حقوق جزای اختصاصی ۱ آقا بابایی ۲ دوشنبه ۱۵/۳۰
۵ زبان انگلیسی(۲) راستی تبار ۲ سه شنبه  ۱۶
برنامه گروه فقه خانواده
  عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ خارج فقه نکاح فاضل بابلی ۳ شنبه و دوشنبه ۱۰
۲ کارگاه مسائل خانواده اساتید مدعو ۲  
۳ زبان انگلیسی راستی تبار ۲ چهارشنبه ۱۵
دروس مشترک
  عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
۱ اصول(عام و خاص) واعظی ۵ شنبه تا چهارشنبه ۹
۲ اصول(تعارض) نجفی بستان ۵ شنبه تا چهارشنبه ۱۱
۳ اصول( قطع) باقری شاهرودی ۵ شنبه تا چهارشنبه ۱۱
۴ مشاوره اصول استاد شهیدی بهرمن ۳ یکشنبه و سه شنبه ۹
پیمایش به بالا