برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی

با استعانت از خداوند متعال برنامه آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مدرسه خارج تخصصی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

برنامه گروه فقه الاقتصاد  دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 فقه مبانی بازار مالی عندلیبی 2 یکشنبه 10
2 مسائل موضوع شناسی بازار مالی(سمیناری)  
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره سوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 فقه العقود نجفی بستان 5 شنبه تا چهارشنبه 10
2 اقتصاد کلان دو معصومی نیا 3 شنبه 15/30
3 آمار (1)  صفائی صادق 2 یکشنبه 15/30
4 فلسفه اقتصاد اسلامی میرمعزی 2 دوشنبه  18
5 حل تمرین عبادی 2 چهارشنبه 16
6 ادامه اقتصاد خرد 2 فیروزآبادی 2 پنجشنبه 8
برنامه گروه فقه سیاسی دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
1 فقه حکومت مدرسی طباطبایی 5 شنبه تا چهارشنبه 10
2 حقوق بشر ارسطا 2 شنبه 16
3 اصول نظریه های سیاست خارجی ستوده 2 سه شنبه 15/30
4 نظریه های جدید علم سیاست امیدی 2 دوشنبه  15/30
برنامه گروه فقه الجزاء _ دوره اول
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام ساعت
1 فقه (حلقه علمی) واعظی 2 شنبه 11
2 فقه (حلقه علمی) قائنی 2 یکشنبه 11
3 زبان انگلیسی(2) راستی تبار 2 سه شنبه  16
برنامه گروه فقه تربیت
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
1 خارج فقه تربیت مدنی 5 شنبه تا چهارشنبه 10
2 خارج فقه تربیت  مقیمی 3 شنبه، دوشنبه، سه شنبه 9
3 مشاوره فقه  مقیمی 2 یکشنبه 15/30
4 علم النفس عبودیت 2 سه شنبه 14/30
5 مدیریت آموزشی  درودی 2 چهارشنبه 15/30
6 آمارو استنباط در علوم تربیتی طرقی  2 د وشنبه  15/30
برنامه گروه فقه قانونگذاری
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه قانونگذاری مدرسی طباطبائی 2 یکشنبه و 4شنبه 16
2 فتوای معیار قائنی 2 پنجشنبه 7
3 مقدمه علم حقوق محمدی 2 یکشنبه 16
برنامه گروه فقه الاقتصاد دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 فقه(ضمان) امینی 3 شنبه و دوشنبه 10
2 زبان انگلیسی(2) راستی تبار 2 یکشنبه  17
3 بخش عمومی (1) رضایی 2 دوشنبه 16
4  پول و بانکداری اسلامی فیروزآبادی 2 پنجشنبه 10
برنامه گروه فقه معاملات
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 فقه(ضمان) امینی 3 شنبه و دوشنبه 10
2 حقوق اشخاص پیلوار 2 شنبه(مجازی) 16
3 حقوق قراردادها 2 صفائی 2 دوشنبه  16
4 پول و بانکداری اسلامی فیروزآبادی 2 پنجشنبه 10
برنامه گروه فقه سیاسی دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام  ساعت
1 فقه حکومت مدرسی طباطبایی 5 شنبه تا 4شنبه 10
2 فقه جهاد  تعظیمی فر 2 پنجشنبه 7 _ 10
3 حقوق بشر ارسطا 2 شنبه 16
4 اصول نظریه های سیاست خارجی ستوده 2 سه شنبه 15/30
5 زبان انگلیسی راستی تبار 2 یکشنبه  17
برنامه گروه فقه الاجزاء _ دوره دوم
ردیف عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 کلیات فقه جزاء واعظی 5 شنبه تا 4شنبه 10
2 حقوق جزای عمومی2 پیوندی 2 یکشنبه 14
3 آئین دادرسی کیفری(2) رزاقی 2 یکشنبه 16
4 حقوق جزای اختصاصی 1 آقا بابایی 2 دوشنبه 15/30
5 زبان انگلیسی(2) راستی تبار 2 سه شنبه  16
برنامه گروه فقه خانواده
  عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 خارج فقه نکاح فاضل بابلی 3 شنبه و دوشنبه 10
2 کارگاه مسائل خانواده اساتید مدعو 2  
3 زبان انگلیسی راستی تبار 2 چهارشنبه 15
دروس مشترک
  عنوان درس اساتید واحد ایام برگزاری ساعت
1 اصول(عام و خاص) واعظی 5 شنبه تا چهارشنبه 9
2 اصول(تعارض) نجفی بستان 5 شنبه تا چهارشنبه 11
3 اصول( قطع) باقری شاهرودی 5 شنبه تا چهارشنبه 11
4 مشاوره اصول استاد شهیدی بهرمن 3 یکشنبه و سه شنبه 9